یافتن مقالات و مجلات از طریق گوگل اسکلار، پورتالهای مجلات و یابنده لینک: نتایج بررسی قابلیت استفاده

چکیده

یافتن عناوین مجلات تخصصی و مقالات مجلات دو کار اساسی در صفحات وب کتابخانه های دانشگاهی می باشد. چالش ها شامل انتخاب بهترین ابزارها، استفاده از اصطلاحات سودمند، و راهنمایی کاربر در طول فرایند می باشد. به علاوه، از توسعه مداوم گوگل اسکلار این سؤال ایجاد می شود که آیا گوگل اسکلار می تواند ابزار بهتری برای یافتن یک مقاله تمام متن نسبت به نرم افزار یابنده لینک یا پروتال های مجله بشود. برای بررسی این موضوع، پژوهشگران در دانشگاه جیمز مدیسون نتایج دو مطالعه قابلیت استفاده را تجزیه کردند. یک مطالعه قابلیت استفاده بر ماهیت صفحه خانگی کتابخانه تمرکز کرد و دو کار مرتبط با یافتن مقالات براساس استناد و یافتن مجلات بر اساس عنوان را دربرداشت. مطالعه دیگر از شرکت کنندگان خواست استناداتی را از سه میانجی وب بیابند: پروتال مجلات کتابخانه، گوگل اسکلار، و فرم یابنده لینک کتابخانه. هر دو مطالعه قابلیت استفاده چالش هایی در یافتن عناوین مجلات و مقالات مجلات را نمایان ساخت. بررسی دوم نشان داد که گوگل اسکلار اجراهای کاربری و رضایت کاربری مؤثرتری را نسبت به پروتال مجله یا فرم یابنده لینک فراهم کرده است. براساس یافته ها از دو مطالعه قابلیت استفاده، تغییرات ویژه ای بر صفحات وب کتابخانه و چندین نظام کتابخانه شامل فهرست و فرم یابنده لینک ایجاد شد.

در محیط دانشگاهی یافتن مقالات براساس استناد و یافتن عناوین مجلات دو کار رایج می باشد. لتنیکوا از بیست و دو بررسی صفحات خانگی کتابخانه دانشگاهی که مرور کرده بود دریافت که در ۸۶ درصد آنها از شرکت کنندگان درخواست شده بود که یک عنوان مجله چاپی یا آنلاین را بیابند. اگرچه بسیاری از کاربران به سادگی در گوگل جستجو خواهند کرد، کتابخانه باز هم باید میانجی ذاتی برای این کارها از طریق وب سایت خود فراهم نماید. وب سایت کتابخانه باید یک منبع معتبر با پاسخ هایی قطعی درباره دسترسی مؤسسه به یک مقاله یا مجله خاصی باقی بماند.

یافتن مقالات و مجلات مشهور برای کاربران بسیاری به صورت چالش درآمده است. دانشجویان جدید ممکن است درک ننمایند که یک مجله تخصصی چیست و یا اجزای مختلف استناد یک مقاله به چه معناست. حتی دانشجویان باتجربه و اعضای هیئت علمی نیز با پیچیدگی های بالقوه ای از قبیل موجودی های تحریم شده، تغییرات مجرا، یا انقضای اشتراک درعضویت درگیر هستند.

اکثر کتابخانه های دانشگاهی دو نرم افزار برای کمک به کاربران در این کارها دارند. پروتال های مجلات، جستجوی عناوین مجلات سریعی را فراهم می کنند. نتایج نشان می دهد که چه زمان های تحت پوشش طبقه بندی شده توسط تهیه کننده اطلاعات برای هر عنوان در دسترس است. نرم افزار یابنده لینک کاربران را از پایگاه داده یک تهیه کننده به تمام متن آن در پایگاه داده تهیه کننده دیگر مرتبط می کند. نرم افزار یابنده لینک همچنین یک فرم وبی را ارائه می دهد که در آن کاربران می توانند استناد مقاله را وارد نمایند و اختیارات تمام متن آن را به دست آودند. گوگل اسکولار همچنین می تواند مجلات و مقالات را بیابد و توانایی این را دارد که از نرم افزار یابنده لینک جهت متصل کردن کاربران به کتابخانه محلی خود استفاده کند.

باید خاطر نشان کرد که بسیاری از کتابخانه ها دارای «ابزارهای کاوش» هستند _ یک نوع اضطراری نرم افزار که فهرست های کتابخانه، لیست های نشریات، و مقالات را در یک میانجی جستجو ترکیب می کند. به هر حال، از امکانات چنین ابزارهایی این است که آنها ممکن است برای یافتن عناوین نشریات و یافتن استنادها بدون نیاز به اینکه کاربران در بین این دو وظیفه تفاوت قائل شوند، اختیارات اضافی ارائه نمایند.

در پاییز ۲۰۰۹، بسیاری از کتابداران دانشگاه جیمز مدیسون با فرم یابنده لینک کتابخانه ناآشنا بودند و برای یافتن مجلات براساس عنوان و مقالات براساس استنادها شدیداً به پروتال مجله وابسته بودند. همچنین ماهیت صفحه خانگی کتابخانه تأکیدش بر پروتال مجله را نمایان ساخت. شواهد نشان داد که کاربران پروتال مجله را بسیار گیج کننده می دانند.

بنابراین این مقاله سه سؤال پژوهشی را بررسی می نماید:

  1. وقتی کاربران سعی می کنند یک عنوان مجله را از صفحه خانگی کتابخانه دانشگاه جیمز مدیسون بیابند با چه مشکلاتی مواجهه می شوند؟
  2. وقتی کاربران سعی می کنند یک مقاله را براساس استناد از صفحه خانگی کتابخانه بیابند با چه مشکلاتی مواجهه می شوند؟
  3. از سه میانجی در دسترس برای کتابخانه، کدام میانجی وبی یافتن یک مقاله براساس استناد را به صورت مؤثرتر پشتیبانی می کند: پروتال مجله، فرم یابنده لینک، یا گوگل اسکلار؟

این سؤالات با تجزیه نتایج از دو بررسی قابلیت استفاده انجام شده در دانشگاه جیمز مدیسون آزموده شده اند. در حالی که این یافته های مطالعات منحصر به کتابخانه های دانشگاه جیمز مدیسون هستند، اکثر کتابخانه های پروتال کتابخانه و نرم افزار یابنده لینک مشابه ای دارند و هر فردی که به اینترنت متصل است به گوگل اسکلار دسترسی دارد.

مرور متون

هدایت مطالعات قابلیت استفاده میانجی وب کتابخانه، شواهد مستحکمی درباره رفتار و اجرای کاربر ارائه می کند. این مقاله، مزایای مطالعات قابلیت استفاده و اصول و کارهای پایه را مستند می کند. درحالی که شواهد اندکی وجود دارد که نظام هایی که ورودی کاربر را دخالت می دهند در رشد مرحله تولیدات نهایی مؤثرتر و کارآمدتر هستند، کاربران این برتری را دارند که تعیین نمایند که آیا یک میانجی ذاتاً درک می کند و قادر به هدایت شدن به صورت مؤثرتر است یا خیر. بایلی بیان می دارد که کاربران بصیرت بیشتر مورد نیاز نسبت به رفتار کاربر مبتدی ارائه می دهند و در تعریف پارامترهای نظام نسبت به مشارکت در طراحی زیربنا بهتر هستند. مطالعات قابلیت استفاده راهنمایی هایی از طریق جمع آوری اطلاعات از دیدگاه یک کاربر نهایی را ارائه می دهند.

شیوه های قابلیت استفاده ویژه برای کتابخانه ها توسعه یافته اند، ولتنیکوا خلاصه ای از مطالعات موردی قابلیت استفاده کتابخانه دانشگاهی را ارائه کرد و لیستی استاندارد از سؤالات جهت آزمایش گردآوری کرد. اکثر مطالعات قابلیت استفاده کتابخانه از نظر ماهیت کیفی هستند، برای آگاهی از خصیصه های طراحی از پنج تست استفاده می کردند. برای یک مطالعه قابلیت استفاده کیفی که اجازه می دهد نتایج برای رفتار کاربری گسترده تر عمومی شود، باید بیست کاربر مشاهده شوند.

مطالعات دانشگاه جیمیز مدیسون متأثر از چندین حوزه مرتبط با رفتار بازیابی اطلاعات و جستجو هستند. در یک مقاله بنیادی، کالتا اصرار داشت که پژوهشگران رویکردهای کاربرمداری را به مطالعات جستجوی اطلاعات اضافه کنند درحالیکه با تمرکز انحصاری بر نظام ها مخالفت کرد. ژارولین و اینگورسن در مقاله سال ۲۰۰۴ خود پیشنهاد کردند نظام ها می توانند در چندین تقسیم بندی ارزیابی شوند، نه تنها براساس کیفیت مدارک بازیابی شده بلکه همچنین براساس زمان صرف شده، رضایت و تاکتیک های به کاربرده شده توسط جستجوگر. ژارولین و اینگرسن بیان می دارند که «موضوع واقعی در طراحی نظام های بازیابی اطلاعات این نیست که آیا صحت بازیابی آن با درصد مشخص آماری بالا می رود، بلکه این است که آیا به متقاضیان در حل کار جستجو به صورت مؤثرتر و بهره ورتر کمک می کند یا نه». در متن کالتا و متن ژارولین و اینگورسن بیان شده که بررسی مقاله حاضر بجاست. به رغم مطالعه یک نمونه آماری از استنادات در سه نظام بررسی شده، این مطالعه به چگونگی بهره وری میانجی ها در کمک به کاربران برای کامل کردن کارهایشان تمرکز داشت.

فرآیند جستجو، یا جستجوهای شناسایی اقلام، مکرراً توسط دانشمندان اطلاعاتی در زمینه فهرست کتابخانه مطالعه شده اند. مارکیونینی نوشته است که جستجوهای شناسایی اقلام با «سؤالات به دقت مشخص شده» آغاز می شود که باید «نتایج دقیق با حداقل نیاز به آزمایش نتیجه و مقایسه اقلام را حاصل شود». این مقاله جستجوی شناسایی اقلام برای استنادات مقاله که یک نیاز مرجع رایج فیزیکی و مجازی است را می آزماید.

هنگامی که مطالعات قابلیت استفاده در کتابخانه ها بر جستجوی شناسایی اقلام تمرکز کرده است، این مطالعات با مکان یابی کتاب ها یا مجلات ویژه درگیر است تا مقالات. لتنیکووا بیان کرد که ثابت شده یافتن مجلات یکی از سخت ترین کارها در صفحه خانگی کتابخانه دانشگاهی است. ایپری، یانکین و براون کار عنوان مجله در یک آزمون چهاده کاری را با پنج دانشجوی کارشناسی ارشد و پنج دانشجوی کارشناسی انجام دادند. آنها دریافتند که بسیاری از کاربران در تمایز تب های «مجلات» از تب های «مقاله و پایگاه های داده» و جستجوهای ترکیبی مقاله و مجله در یک تب، دچار مشکل هستند. ماوانگی، دجاگر و آندروود متوجه سردرگمی پنج پاسخدهنده خود در تفاوت بین مجلات الکترونیکی و مجلات چاپی شدند. درمقابل، وانگ و رینگ بیست دانشجوی کارشناسی و سیزده دانشجوی کارشناسی ارشد را آزمودند و دریافتند که ۹۰ درصد دانشجویان کارشناسی و ۱۰۰ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد قادر به یافتن یک عنوان مجله خاص با استفاده از فهرست کتابخانه و یا یابنده مجله SFX کتابخانه بودند. این نتایج تفاوت ها را بسته به حوزه محلی نشان می دهد.

مطالعات اندکی کار یافتن یک مقاله براساس استناد را آزموده اند. آشر، لوگی هیمر و کانینگهام هشت پاسخدهنده داشتند که در یک کتابخانه علوم سلامت پنج کار را انجام می دادند، که یکی از آنها یافتن مقاله براساس استناد بود. در این بررسی پاسخ دهندگان از پابمد استفاده کردند، و همه کاربران با موفقیت صفحه مجله را یافتند. به هرحال، آنها در رابطه با اعتبار محلی مشکلاتی داشتند.

اصطلاح شناسی همچنین یک چالش اصلی در یافتن مقالات می باشد: اصطلاح نامأنوس کتابخانه، اصطلاحات غیر ویژه، یا اصطلاحات گوناگون (برای مثال نشریات، مجلات، پیایندها) موانعی هستند، به ویژه وقتی که به صورت ناپایدار از وب سایت کتابخانه استفاده شود. وب سایت کاپر اسمیت بیان می دارد اصطلاحاتی از قبیل «مقاله مجله» یا «یافتن مقاله» از «پایگاه های داده» مفیدترند، اما انتخاب کلمات خاص و به منظور ایجاد تمایز بین کارهای مرتبط با مقاله و مجله هنوز دچار چالش می باشد. مک هیل یک دسته بندی کارتی جهت کمک به انتخاب زبان جدید برای طراحی مجدد وب سایت کتابخانه اش به کار برد، و «یافتن یک مجله براساس عنوان» و «یافتن مقالات و بیشتر» هر دو را از طبقه بندی «جستجو» حذف کرد.

 مطالعات قابلیت استفاده کتابخانه اندکی بر ارزیابی میانجی پروتال های مجله یا فرم های یابنده لینک با استنادات شناسایی اقلام تمرکز کرده اند. دانشگاه نورث کارولینا گرینزبرو (UNGS) یک پروتال مجله را توسعه داد و استفاده آن را مطالعه کرد. به خاطر اینکه این پروتال به صورت محلی توسعه یافته بود، توسعه گران قادر بودند موانعی از قبیل بازیابی بدون نتیجه وقتی که کاربری یک ampersand یا دونقطه را وارد می کند، را پاسخ دهند. الینتون یک بررسی قابلیت استفاده بر پروتال مجله دانشگاه نورث کارولینا گرینزبرو را با چهل پاسخدهنده انجام داد که دو سؤال آن مرتبط با یافتن استنادات مشخص در پروتال مجله بود. کاربران وی اظهار کردند که مایلند پیوندی را بیابند که به آنها اجازه دهد اطلاعات استناد مقاله را وارد نمایند، و آنها در کار اطلاعات استناد کامل شامل شماره و دوره نسبت به اطلاعات اندکی از قبیل عنوان مقاله، عنوان مجله و تاریخ بهتر بودند. جایارمن و هارکر عوامل مؤثر در بهره وری نرم افزار یابنده لینک را بررسی کردند، اما آنها به جای فرم مدخل وب بر عمل لینک دهی تمرکز کردند.

مطالعات کتابخانه با استفاده از گوگل اسکلار بر جستجوی موضوعات یا اصطلاحات عمومی جستجو و مقایسه نتایج با منابعی که عضو آن هستند تمرکز دارند. کالیکات و واگن تفاوت در محتوا و تجربه کاربر بین منابع سنتی کتابخانه و گوگل اسکلار را خاطر نشان کردند. آنها دریافتند که اگرچه گوگل اسکلار نتایج را تضمین می کند، ساختاردهی پرس و جوهای پیچیده یا محدودسازی نتایج بازیابی شده دشوار است. لی دریافت درحالیکه کاربران سادگی کادر جستجوی اینترنتی را ترجیح می دهند، خواستار کیفیت در سرعت و سهولت استفاده نیز می باشند. دونلان و کوک اظهار داشتند که گوگل اسکولار فیلتر مفیدی برای وب را ارائه می دهد، اما هنوز نامشخص است که این موتور جستجو چه چیزهایی را نمایه سازی می کند به علاوه کاربران ممکن است هنگامی که در تلاش برای دسترسی به منابع کتابخانه از راه دور می باشند، وادار به پرداخت هزینه جهت دسترسی به مقالات مجله بشوند. مطالعات، ارزیابی موفقیت کاربر با استفاده از گوگل اسکلار برای یافتن استنادات مقاله مجله را درنیافته اند.

این مقاله که نتایج دو بررسی قابلیت استفاده در یک کتابخانه دانشگاهی را تجزیه می کند، به پژوهش موجود درباره یافتن عناوین مجله ترکیب می شود و تلاش می نماید شکاف های موجود در پژوهش مرتبط با یافتن مقالات براساس استناد و قابلیت استفاده مرتبط پروتال های مجله، فرم های وبی یابنده لینک، و گوگل اسکلار را پرنماید.

پیشینه و روش

دانشگاه جیمز مدیسون یک مؤسسه متمرکز بر مقطع کارشناسی با حدود هیجده هزار دانشجو می باشد. آزمایشگاه قابلیت استفاده کتابخانه دانشگاه جیمز مدیسون یک ایستگاه کاری با دو قسمت نرم افزار قابلیت استفاده را نشان می دهد: تک اسمیت مورای (نسخه دو) (www.techsmith.com/ morae.asp) که عملکردهای پاسخ دهندگان را در طول مطالعات قابلیت استفاده ضبط می نماید، و محیط آزمایش قابلیت استفاده بایلی (نسخه دو) (www.mindd.com/Content.aspx?pid=UTEStandard) که پاسخ دهندگان با کارهای انجام داده در محیط تورق وب را عرضه می نماید. محیط آزمایش قابلیت استفاده همچنین سؤالات پایان کار را جهت اندازه گیری زمان انجام فعالیت و موفقیت فعالیت را نیز ارائه می دهد.

دو مطالعه انجام شده در آوریل ۲۰۰۹ با یک مرور مؤسسه ای پروتکل بسیار استقبال شده، هدایت شده بود. نویسندگان برای دو بررسی به همه دانشجویان و اعضای هیئت علمی که جز پاسخ دهندگان بودند یک ایمیل فرستادند، و پاسخ دهندگان به طور تصادفی در مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف انتخاب شدند. در بین پاسخ دهندگان دو مطالعه هم پوشانی وجود نداشت. هر دو مطالعه با چندین سؤال پیش آزمون شروع شدند و با مقیاس قابلیت استفاده نظام به پایان  رسیدند. مقیاس قابلیت استفاده نظام یک مقیاس ده آیتمی است که شرحی از ارزیابی هدف را استفاده می کند و گستره ای از جنبه های قابلیت استفاده نظام را پوشش می دهد.

بررسی نخست، «مطالعه صفحه خانگی» دارای دوازده کار بود که جهت اندازه گیری ماهیت صفحه خانگی کتابخانه برای عملکردهای مرکزی انتخاب شده بودند:

  1. آیا کتابخانه به مجله «پژوهش های مغز» دسترسی دارد؟
  2. یافتن تمام متن مقاله «هیجان در کودکان بیش فعال با اوتیسم» نوشته آلیندا گیلوت، فرد فارنیز و آن واتر که در سال ۲۰۰۱ در مجله اوتیسم منتشر شده بود.

مطالعه صفحه خانگی شامل بیست و یک پاسخ دهنده با تجربه های متفاوت بود: هشت سال اولی، پنج سال دومی، سه سال آخری، یک دانشجوی فارغ التحصیل، و چهار عضو هیئت علمی. دوازده پاسخ دهنده از گروه هنر و علوم انسانی بودند، هفت نفر از گروه علوم و دو نفر از آموزشکده بازرگانی بودند. شصت و دو درصد از پاسخ دهندگان مطالعه صفحه خانگی بیان داشتند که آنها حداقل ماهی یکبار از وب سایت کتابخانه بازدید می کنند.

مطالعه «یافتن یک استناد» تشکیل شده از دوازده کار بود که از پاسخ دهندگان درخواست شد چهار استناد را از سه میانجی بیابند: یک نسخه ساده شده پروتال مجله کتابخانه (PL) [۱]، یابنده مجله که عملکرد جستجوی مجله را جداسازی می کرد؛ گوگل اسکلار؛ و فرم یابنده لینک کتابخانه که به عنوان چک کننده تمام (CFFT) [۲] متن شناخته شده است. هر دو فرم یابنده لینک کتابخانه و پروتال مجله کتابخانه محصولات رفع مشکل پیایندها هستند. به هر حال مانینگ، راگوان و شوتز پیشنهاد کردند که پنجاه کار برای ارزیابی یک نظام بازیابی اطلاعات ضروری می باشد، بنابراین دوازده کار استفاده شده در این مطالعه، تعداد کافی جهت عمومی سازی برای نظام های آزمایش شده نبود.

مطالعه یافتن یک استناد نوزده دانشجو و یک عضو هیئت علمی داشت. پانزده نفر از بیست پاسخ دهنده فقط به مدت یک یا دو سال در دانشگاه جیمز مدیسون بوده اند. ده نفر از پاسخ دهندگان از گروه هنر و علوم انسانی بودند، هفت نفر از گروه علوم، و سه نفر از آموزشکده بازرگانی بودند. یازده نفر از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که آنها تمام متن مقالات نشریات را به صورت ماهانه یا بیشتر نیاز دارند، در حالی که نه نفر دیگر بیان داشتند که آنها تمام متن مقالات را «تعداد کمی در هر ترم تحصیلی یا کمتر» نیاز دارند. نویسندگان از پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا آنها قبلاً دکمه «چک کردن برای تمام متن» را در جستجوی پایگاه های داده یا لینک در گوگل اسکلار دیده بودند؛ بیش از نیمی از آنها دکمه در جستجوی پایگاه های داده را استفاده کرده بودند و یک سوم یابنده لینک گوگل اسکلار را به کار برده بودند.

درحالی که بسیاری از خوانندگان با این میانجی ها آشنا خواهند بود، مهم است که خاطر نشان شود هرکدام هنگامی که در تلاش برای یافتن یک مقاله براساس استناد هستند، چگونه عمل می کنند. برای استفاده از پروتال مجله، کاربر باید عنوان مجله را شناسایی و جستجو نماید. نتایج نشان می دهد کدام تهیه کننده اطلاعاتی دسترسی به هر عنوان مجله و تاریخ های مختلف پوشش برای هر تهیه کننده را فراهم می نماید. کاربری که در حال جستجوی یک مقاله است باید بر فراهم کننده اطلاعاتی که تاریخ های پوششی مناسبی دارد کلیک نماید، سپس اقدام به جستجو برای استناد مقاله بر وب سایت آن تهیه کننده نماید. اگر پروتال مجله دارای هیچ تطابقی با عنوان مجله نباشد، کاربر پیام «هیچ نتیجه ای یافت نشد» را بر صفحه می بیند، که ترفندهایی برای هدایت جستجوهای اضافی را ارائه می دهد.

برای استفاده از گوگل اسکلار، کاربر باید حداقل عنوان مقاله را از استناد وارد نماید. وارد کردن فقط عنوان مجله اغلب نتایج بسیار زیادی جهت یافتن مؤثر یک استناد خاص دربردارد. اگر گوگل اسکلار یک تطابقی را بیابد، کاربر می تواند مستقیماً بر نتیجه (اغلب عنوان مقاله) کلیک نماید و تمام متن آن را دریافت نماید. از هنگامی که نرم افزار یابنده لینک کتابخانه در گوگل اسکلار ارائه شد، پاسخ دهندگان انتخاب اضافی برای کلیک بر «چک کردن جهت تمام متن در دانشگاه جیمز مدیسون» را به دست آوردند، که به آنها امکان دسترسی به صفحه نتایج یابنده لینک را خواهد داد. درحالی که کلیک کردن بر نتیجه سریع ترین راه برای به دست آوردن تمام متن می باشد، لینک «چک کردن برای تمام متن در دانشگاه جیمز مدیسون» بیشترین اختیارات را ارائه می دهد. اگر گوگل اسکلار حتی یک تطابقی براساس پرس و جوی کاربر نیابد، عموماً اطلاعات کافی برای نمایش تعدادی نتیجه دارد، اگرچه ممکن است نامرتبط باشند.

فرم یابنده لینک کتابخانه ملزم به این می باشد که کاربر اجزای استناد مقاله را مشخص نماید و هر بخش را در فیلد صحیح وارد نماید. کاربر فرم را تأیید نماید و سپس باید از بین نتایج، لینک درست را انتخاب نماید. بسته به کامل بودن مدخل کاربر و صحت نرم افزار، صفحه نتایج باید پیوندهای مقاله یا پیوندهای مجله را داشته باشد، یا باید مشخص نماید هیچ تمام متنی یافت نشد. کلیک کردن بر لینک های مقاله، کاربر را به تمام متن مرتبط می نماید. کلیک کردن بر لینک های مجله کاربر را وادار به انجام جستجویی اضافی بر وب سایت ناشر می نماید، مشابه پروتال مجله. در نهایت، اگر هیچ تمام متنی یافت نشد، اختیاراتی جهت جستجوی فهرست کتابخانه یا پروتال مجله کتابخانه به کاربر ارائه می شود.

مطالعه یافتن یک  استناد با یک کار عملی و هفت سؤال پیش آزمون آغاز شد. سپس کاربر چهار کار را با استفاده از پروتال مجله اصلاح شده، پروتال مجله، یک پرسش نامه post-interface ارائه شده، مقیاس قابلیت استفاده نظام کامل کرد. بعد کاربر چهار کار را با استفاده از گوگل اسکلار کامل کرد و دوباره یک مقیاس قابلیت استفاده نظام را کامل نمود. در نهایت، کاربر چهار کار جدید در فرم یابنده لینک و یک مقیاس قابلیت استفاده نظام را کامل کرد. هر کار از کاربر خواست که برای یک استناد مشخص تمام متن را بیابد. همه پاسخ دهندگان آزمون را در درخواست مشابه ای انجام دادند: پروتال مجله، گوگل اسکلار و درنهایت فرم یابنده لینک کتابخانه. برای اندازه گیری اینکه آیا آنها تمام متن را یافته بودند، هر کدام از کارهای دوازده گانه به پاسخ دهندگان وقتی آنها بر «پاسخ» کلیک کردند یک سؤال چند گزینه ای ارائه می کرد که از آنها درخواست می کرد سه کلمه آغازین تمام متن مقاله را انتخاب نمایند. یکی از گزینه ها همیشه «تمام متن در دسترس نمی باشد» بود. در هر مجموعه ای از کارها، یک کار از پاسخ دهندگان می خواست تمام متن یک استناد را بیابد که دانشگاه جیمز مدیسون به تمام متن آن دسترسی نداشت. پاسخ دهندگان محدود بودند که در پنج دقیقه به هر سؤوال پاسخ دهند و می توانستند از پاسخ به هر سؤالی صرف نظر نمایند. در انتهای مطالعه، از پاسخ دهندگان سه سؤال بررسی پس آزمون درباره برتری میانجی ها پرسیده شد.

نویسندگان محدودیت های این روش را در بخش بحث بیان می دارند.

نتایج

مطالعه صفحه خانگی

اگرچه در این مطالعه دوازده کار وجود داشت، ده کار با موضوع این مقاله مرتبط بودند و کارهای ماهیتی دیگر بر صفحه خانگی کتابخانه را هدایت کردند. باید خاطر نشان کرد که پاسخ دهندگان عموماً در ده کار دیگر موفق بودند و هر کدام را در زمانی کوتاه به اتمام رساندند.

کار مطالعه صفحه خانگی که از کاربران خواسته بود یک عنوان مجله خاص را بیابند. در بررسی دوازده کار، بیشترین پاسخ غلط را داشت. هشت نفر از بیست و یک کاربر کار را اشتباه انجام دادند و یک نفر هم از انجام این کار صرف نظر کرد. همچنین، این کار دومین کار وقت گیر تر بود: حتی هنگامی که کاربران به درستی پاسخ می دادند، زمان سپری کارشان از کمتر ای یک دقیقه تا حدود چهار دقیقه دسته بندی شدند با میانگین یک دقیقه و چهل ثانیه. برای این کار، پاسخ دهندگان می توانستند از بین کادر جستجوی فهرست کتابخانه در صفحه خانگی کتابخانه، پروتال مجله، «جستجوی پایگاه های داده»، یا «یافتن مقالات» انتخاب کرده و شروع به جستجو نمایند. همه هشت پاسخ دهنده ای که این کار را غلط انجام داده بودند، جستجویشان را در کادر جستجوی فهرست کتابخانه بر صفحه خانگی کتابخانه وارد کردند.

در بررسی پس آزمون برای مطالعه صفحه خانگی، بسیاری از نظرات با کار مجله در ارتباط بود. یک پاسخ دهنده بیان کرد «جستجوی مجله دشوارترین کاری من است. دیگری شرح داد، «من نمی توانم با مقالات و مجلات پیش بیایم اگر چه فکر می کردم که در صفحه درست بودم». سومین نفر توضیح داد که «بعضی مواقع یافتن پیوند درست برای یافتن مقالات مجله در هنگام پژوهش بسیار طول می کشد».

کار دیگر در مطالعه صفحه خانگی از پاسخ دهندگان یک استناد مشخص را ارائه کرد و از آنها خواست یک مقاله را بیابند. از دوازده کار در این مطالعه این کار برای پاسخ دهندگان موفق بیشترین زمان را صرف کرد. پنج نفر پس از تلاشی ابتدایی از ادامه کار صرف نظر کردند، و دیگری پاسخ غلط داد. این کار به طور میانگین چهار دقیقه و پانزده ثانیه به طول انجامید.

از آنهایی که پاسخ درست دادند، شش نفر از کادر جستجوی فهرست کتابخانه واقع در صفحه خانگی کتابخانه استفاده کردند، و عنوان مقاله را وارد کردند. هفت نفر دیگر نیز پس از اینکه ابتدا جستجوی مقاله را در پروتال کتابخانه انجام دادند، این استراتژی را به کار بردند. کادر جستجو از جستجوی مقاله پشتیبانی نمی کرد. کاربرانی که از این کار صرف نظر کردند یا مجله اشتباهی را انتخاب کردند، ممکن است به خاطر عنوان مجله خاص گیج شده بودند: یک جستجو درباره «اوتیسم» در پروتال کتابخانه شش نتیجه را بازیابی می کند. عنوان کامل واقعی مجله که باید جستجو می شد اوتیسم: مجله بین المللی پژوهشی و عملی است.

مطالعه یافتن یک استناد

در مطالعه یافتن یک استناد ۲۴۰ کار وجود داشت، و پاسخ دهندگان در ۸۴ درصد آنها موفق بودند. شکل ۱ موفقیت مربوطه پاسخ دهندگان در هر یک از سه میانجی را نشان می دهد. برای میانجی پروتال مجله، پاسخ دهندگان به طور میانگین ده دقیقه و پنجاه ثانیه سپری کردند، میانجی گوگل اسکلار به طور میانگین پنج دقیقه و چهل و پنج ثانیه طول کشید، و فرم یابنده لینک به طور میانگین هفت دقیقه و نه ثانیه به طول انجامید. این زمان شامل زمان سپری شده در پاسخ های غلط، کارهای صرف نظر شده، و زمان های به اتمام رسیده می باشد. با استفاده از آزمون T جفت نمونه ای، تفاوت های بین میانگین های اجراهای پاسخ دهندگان در سه میانجی ۰.۵ سطح کافی بودند.

اگرچه کاربران عموماً در هر سه میانجی موفق بودند، کاربران برای رسیدن به پاسخ صحیح در پروتال مجله نسبت به دو میانجی دیگر زمان بیشتری صرف می کردند. هنگام استفاده از پروتال مجله، پاسخ دهندگان موفق به طور میانگین دو دقیقه و چهار ثانیه صرف می کردند، در مقایسه با یک دقیقه و هفت ثانیه برای گوگل اسکلار و یک دقیقه و سی و شش ثانیه در هنگام استفاده از فرم یابنده لینک.

شکل ۱. نتایج آزمون بر هر سه میانجی

در سه میانجی، پاسخ دهندگان در یافتن پاسخ صحیح هنگامی که تمام متن در دسترس بود نسبت به زمانی که تمام متنی وجود نداشت، موفق تر بودند. در کارهایی که هیچ تمام متنی در دسترس نبود، اکثر پاسخ دهندگان وقتی از فرم یابنده لینک استفاده می کردند، پاسخ صحیح دادند: شانزده پاسخ صحیح بود، سه نفر زمانشان به اتمام رسید، و یک پاسخ غلط بود. گوگل اسکلار با اختلاف کمی در رتبه دوم دسته بندی شد: پانزده پاسخ دهنده به پاسخ صحیح دست یافتند، دو نفر به پاسخ اشتباه رسیدند، دو نفر وقتشان به پایان رسید، و یک نفر از این کار صرف نظر کرد. فقط نیمی از پاسخ دهندگانی که از پروتال مجله استفاده کردند پاسخ صحیح دادند؛ نه نفر زمانشان را از دست دادند، و یک نفر از انجام کار صرف نظر کرد. شکل ۲ خلاصه ای از نتایج کارهایی که تمام متن در دسترس نبود را نشان می دهد.

شکل ۲. نتایج کارهایی که در آن تمام متن در دسترس نبود

میانجی پروتال مجله

برای میانجی پروتال کتابخانه، کاربران زمان زیادی جهت مطالعه صفحه نتایج سپری کردند، حتی هنگامی که پاسخ قابل مشاهده بود. طبق ویدئو گرفته از صفحه، برای کاربران واضح نبود که در برابر تمام متن آنلاین چه پیوندی برای پرینت موجودی بود. همچنین در حالی که تکمیل بسیاری از کارها با استفاده از میانجی پروتال کتابخانه صورت گرفت، پاسخ دهندگان استراتژی دیگر را رها کردند (برای مثال فهرست کتابخانه) و سپس به میانجی برگشتند.

در میانجی پروتال مجله، چهار مورد از پنج پاسخ غلط هنگامی رخ داد که پاسخ دهندگان عنوان مقاله را به جای عنوان مجله جستجو کردند. یازده پاسخ دهنده در کارهای پروتال کتابخانه وقتشان به پایان رسید، نه تا در کاری بود که هیچ تمام متنی وجود نداشت. یک پاسخ دهنده دیگر از پاسخ به این کار صرف نظر کرد. در ویدئو های گرفته شده از صفحه، دیده شد که کاربران بر پیوندهای مختلف کلیک می کردند، از جمله لینک های به پایگاه جستجوی شخصی، لینک های با ماهیت سرصفحه، و فهرست کتابخانه.

میانجی گوگل اسکلار

هنگام آزمون ویدئو هایی از میانجی گوگل اسکلار، حتی پاسخ دهندگان موفق بعضی مواقع ابتدا عنوان مجله را جستجو  کردند، سپس عنوان مقاله را. در میانیجی گوگل اسکلار، فقط دو پاسخ غلط بود. یک پاسخ دهنده مقاله را دست یافت، اما سپس مجدداً حدس دیگری زد و جواب غلط را انتخاب نمود. پاسخ دهنده دیگر یک عنوان مجله را به جای عنوان مقاله جستجو کرد، و سپس یک حدس اتفاقی زد.

سه پاسخ دهنده مختلف در هنگام استفاده از گوگل اسکلار وقتشان به پایان رسید، دوتای آن هنگامی رخ داد که هیچ تمام متنی در دسترس نبود. در گوگل اسکلار، دو پاسخ دهنده دیگر، جایی که هیچ تمام متنی وجود نداشت از پاسخ به سؤال صرف نظر کردند.

 میانجی چک برای  تمام متن (فرم یابنده لینک)

برای فرم یابنده لینک، پاسخ دهندگان در ده کار پاسخ غلط دادند. اکثر اشتباهات هنگامی رخ داد که کاربران داده ها را در چندین ترکیب از فیلدها کپی و پیست کردند اما اطلاعات کافی برای برگشت لینک های سطح مقاله پرنکردند. در برخی موارد، کاربران gave up و پاسخ تصادفی را انتخاب می کردند برای اینکه به کار بعدی برودند، یک محدودیتی که نویسندگان در قسمت بحث به آن خواهند پرداخت. در هنگام استفاده از میانجی فرم یابنده لینک، سه نفر وقتشان به پایان رسید و یک نفر از سؤال صرف نظر کرد. هر سه موردی که وقتشان به پایان رسید برای بخشی بود که هیچ تمام متنی وجود نداشت؛ طبق ویدئوها، این پاسخ دهندگان عملکردهای مختلفی را تلاش کرد تا هنگامی که وقتشان به پایان رسید.

مقیاس قابلیت استفاده نظام و نتایج بررسی پس آزمون

پس از تکمیل چهار کار در هر میانجی، پاسخ دهندگان آن میانجی را با استفاده از مقیاس قابلیت استفاده نظام ارزیابی کردند. شکل ۳ مقایسه امتیازات مقیاس قابلیت استفاده نظام را نشان می دهد، که محدوده ای از ۰ تا ۱۰۰ دارد، ۱۰۰ بهترین امتیاز است؛ گوگل اسکلار بالاترین امتیاز را دریافت کرد، سپس فرم یابنده لینک و سپس پروتال کتابخانه. اختلاف بین پروتال کتابخانه و گوگل اسکلار و اختلاف بین فرم یابنده لینک و گوگل اسکلار از نظر آماری قابل توجه بود، اختلاف بین پروتال کتابخانه و فرم یابنده لینک از نظر آماری قابل توجه نبود.

شکل ۳. امتیازات مقیاس قابلیت استفاده نظام در هر سه میانجی

در پاسخ به بررسی پس آزمون، همه پاسخ دهندگان گوگل اسکلار را به عنوان اولین یا دومین اولویتشان انتخاب کردند که شانزده پاسخ دهنده آن را به عنوان اولین انتخابشان طبقه بندی کردند. دوازده نفر شانزده پاسخ دهنده ای که میانجی گوگل اسکلار نخستین انتخابشان بود میانجی فرم یابنده لینک را به عنوان دومین انتخابشان انتخاب کردند، چهر نر دیکر میانجی پروتال کتابخانه را انتخاب کردند. چهار نفری که گوگل اسکلار را به عنوان دومین انتخابشان ترجیح داده بودند، به عنوان نخستین انتخابشان برخی فرم یابنده لینک و برخی پروتال کتابخانه ار انتخاب کردند. شکل ۴ داده های کامل برای این سؤال را نشان می دهد.

شکل ۴. اولویت های ابزار پاسخ دهندگان

بحث

این مطالعه به جستجوی اطلاعاتی اقلام شناخته شده از رویکرد کاربرمدار و متمرکز بر کار ارائه شده توسز کات و ژارولین و اینورسن نزدیک شد، و بر تلاش، رضایت و تاکتیک های کاربر تمرکز کرد.

اولین سؤال پژوهشی این بود: «کاربران هنگام یافتن با چه مشکلاتی مواجهه می شوند، کدام پاسخ دهندگان در معادل دانستن مجلات موفق نبودند». اگر چه این یافته ها به نسبت محتوای دیگر مطالعات کتابخانه ای شگفت آور نیست، مهم بود که مشکلات خاص جهت تغییرات مؤثر در دانشگاه جیمز مدیسون تعیین شوند.

دومین سؤال پژوهشی این بود: «کاربران هنگام یافتن یک مقاله براساس استناد از طریق صفحه خانگی کتابخانه های دانشگاه جیمز مدیسون با چه مشکلاتی مواجهه اند». یافتن یک مقاله مشخص یکی از دو دشوارترین کار در اجرا بر صفحه خانگی کتابخانه بود. پاسخ دهندگان مطالعه اکثراً تلاش می کردند با کلیک بر پیوند «مکان یاب پیایندها» از پروتال مجله استفاده نمایند. بیش از نیمی از آنها در نهایت به استفاده از جعبه جستجو فهرست کتابخانه بر صفحه خانگی آن متوسل شدند، که از جستجوی استنادی پشتیبانی نمی کند. مشکل رایج در ورود عنوان مقاله در کادر جستجو خواه هنگام استفاده از فهرست کتابخانه و خواه پروتال مجله به وجود می آمد. چهار نفر از پاسخ دهندگان لینک «یافتن مقالات» از صفحه خانگی کتابخانه را انتخاب کردند، که کاربران را به فهرستی از پایگاه های داده پژوهشی عمومی کتابخانه ها و دیگر منابع از قبیل گوگل اسکلار راهنمایی می کند.

سؤال پژوهشی نهایی «از سه میانجی که به راحتی در دسترس کاربران کتابخانه است، کدام میانجی وبی یافتن یک استناد را به طور مؤثر پشتیبانی می کند: پروتال کتابخانه، فرم یابنده لینک، یا گوگل اسکلار؟» بود. در مطالعه یافتن یک استناد، گوگل اسکلار محبوب ترین ابزار جهت یافتن استنادات بود، که توسط مقیاس قابلیت استفاده نظام و سؤالات پس آزمون تعیین شد. کاربران در هنگام استفاده از گوگل اسکلار بیشترین موفقیت را داشتند و کارها را سریع تر انجام دادند. اگر چه یابنده لینک در گوگل اسکلار فراهم شده بود، اکثر پاسخ دهندگان برای یافتن تمام متن به جای کلیک بر یابنده لینک بر عنوان مقاله کلیک می کردند. در گوگل اسکلار هنگام جستجوی یک استناد، جستجو براساس عنوان مقاله بسیار مؤثر است، اما چندین پاسخ دهنده هنوز ابتدا براساس عنوان مجله جستجو می کردند. از هنگامی که این مطالعه در دانشگاه هدایت شد، کاربران به صورت خودکار برای دسترسی به منابع دانشگاه جیمز مدیسون تصدیق شده بودند. به هر حال، کاربران خارج از محوطه دانشگاه مجبور بودند یابنده لینک در گوگل اسکلار را جهت یافتن منابع اشتراکی تمام متن دانشگاه جیمز مدیسون توانمند سازند. این یافته به نیاز دستورالعمل اضافی درباره گوگل اسکلار بر وب سایت کتابخانه اشاره می نماید.

میانجی فرم یابنده لینک چالش های مهمی برای کاربران دارد، اما به کارگیری این فرم موجب صرفه جویی بسیاری در زمان مراجعه کنندگان بود. رایج ترین مشکل مشادهد شده در این مطالعه، عدم موفقیت تکمیل مهمترین فیلدهای فرم بود. پاسخ دهندگان اغلب جز مهم در سطح مجله نسبت به سطح مقاله را حذف کردند. تعدادی از افراد در صفحه نتایج یابنده لینک به طیف های زمانی توجه نکردند. دیگر پاسخ دهندگان بر لینک های سطح مجله یا سطح پایگاه داده حتی هنگامی که لینک مقاله در دسترس بود، کلیک کردند. کاربران فرم یابنده لینک را به درستی تکمیل کردند و لینک مقاله را یافتند، آنها کار را به سرعت تکمیل کردند. به نظر می رسید هنگام استفاده از فرم یابنده نسبت به فرم پروتال کتابخانه مطمئن تر بودند که تمام متن در دسترس نبود، شاید به این خاطر که این فرم ابزاری قوی تر با فیلدهای مدخل داده برچسب زده شده واضح بود.

میانجی پروتال کتابخانه کاربران را پایین نشان داد. حتی کارها در جایی که همه پاسخ دهندگان موفق بودند، بیش از یک کار مشابه در میانجی فرم یابنده لینک طول می کشید. اگر کاربران عنوان مقاله را به جای یک عنوان مجله وارد می کردند، آنها نتیجه ای بازیابی نمی کردند، که زمان انجام کار را افزایش می داد. ویدئوها نشان داد که وقتی نتیجه ای بازیابی نمی شد، کاربران متن پیشنهادی بر صفحه «بدون نتیجه» در پروتال کتابخانه را نمی خواندند، و به جای آن فوراً عمل دیگری انجام می دادند. آنها منوهای کشویی را تغییر می دادند، بر دکمه برگشت به صفحه قبل کلیک می کردند، یا لینکی از سرصفحه صفحه «بدون نتیجه» را انتخاب می کردند. استفاده از پروتال کتابخانه حتی برای کارهای موفق، تفسیر صفحه نتایج و ماهیت یک وب سایت اضافه (برای مثال وب سایت ناشر مجله)، که توضیح یک گام اضافی خودکار است را شامل می شد.

مشاهدات بر طبق این سؤال که چه میانجی ای مؤثرترین امکانات جستجو مقالات براساس استناد را فراهم می کند، توصیه کرد که کتابداران باید کاربران را به گوگل اسکلار به عنوان نخستین انتخاب راهنمایی کنند و این برای یافتن مقالات براساس استناد باید بهتر شناخته بشوند. به هر حال، به علاوه برای محدودیت های این مطالعه چندین توجیهات مهم دیگر وجود دارد که در زیر بحث شده اند. از وقتی که گوگل اسکلار چیزهایی که در گوگل اسکلار نمایه می کند را نمایان می سازد، تعیین مناسب بودن و جامع بودن پوشش دشوار می باشد. وقتی با نتایج این مطالعه به کتابداردان دانشگاه جیمز مدیسون ارائه شد، بعضی از افراد فکر کردند که گوگل اسکلار باید پر تقاضاترین ابزار باشد، اما دیگران نگرانی های قابل درکی درباره استفاده از یک ابزار تجاری با سیاست های غیر منتشر شده به جای نرم افزار فروشی مجوز دار داشتند. گروه این مطالعه کتابداران دانشگاه جیمز مدیسون را به آزمایش گوگل اسکلار برای رشته شان و توصیه استفاده و ساختار آن در صلاحدیدشان تشویق کردند.

این مطالعه چندین گرایش اضافی در رفتار کاربر را نمایان ساخت که در محدوده هیچ یک از سه سؤال پژوهشی قرار ندارد.

در ابتدا هیچ یک از میانجی ها به کاربران اطمینان نمی داد که تمام متن در دسترس نیست. شکل ۵ مثالی از مسیر انجام شده توسط یک پاسخ دهنده که الگوی عمومی «امتحان همه چیز» وقتی که تمام متن در دسترس نبود را تصویرسازی می کند.

شکل ۵. مسیر گردش انجام شده توسط یک کاربر برای جستجوی یک تمام متن

دوماً برخلاف شواهد، کاربران تلاش کردند از منوهای کشویی در پروتال کتابخانه و بر وب سایت کتابخانه استفاده کنند. متأسفانه، اختیارات منوهای کشویی برای این کارها مناسب نبودند. برای مثال، کاربرانی که تلاش کردند کادر جستجو صفحه خانگی کتابخانه را برای یافتن یک عنوان مجله، اختیار «پیایندها» را به عنوان راهی برای یافتن مجلات دخالت ندهند، و کادر جستجوی صفحه خانگی کتابخانه اختیارات کشویی که یافتن یک مقاله براساس استناد را پشتیبانی نماید را نداشت. در پروتال مجله، منو کشویی شامل اختیاراتی از قبیل  «عنوان برابر» و «عنوان شامل همه واژه ها» است، و اگر چه پاسخ دهندگان بعضی مواقع از این اختیارات استفاده نمی نمایند، این اغلب مشکلات رایج وارد کردن عنوان مقاله را نسبت به عنوان مجله نشان نمی دهد.

یک رفتار مشاهده شده جالب دیگر این بود که کاربران هنگامی که تلاش اولیه شان در فرم یابنده لینک با شکست مواجهه می شدند اغلب بخاطر اینکه آنها فقط یک یا دو فیلد را پر می کردند، بر «جستجوی ریفاین / آلرت» کلیک می کردند. در زمان مطالعه، فرم هیچ راهنمایی درباره اینکه چه فیلدهایی مهم هستند را عرضه نکرد.

محدودیت­های مطالعه

این مطالعه جندین محدودیت داشت، بعضی­ها به خاطر ماهیت روش و بعضی­ها در حین اجرای پژوهش­ها به وجود می­آمدند. اولاً داشتن دوازده استناد، نمونه نماینده­ جامعه بسیار بزرگی از کاربرانی که باید جستجو نمایند نیست. این بدین معناست که یافته­های پژوهش به بازبینی با موضوعات تبیینی قابل درک نیاز دارد( برای مثال، مفهوم جستجو شده به وسیله­ی میانجی). دوماً، اگرچه پژوهش­گران تلاش کردند استنادهایی با دشواری یکسان با اطمینان از اینکه PDF آن در دسترس بود را بیابند، این خطری است که تفاوت­ها در سطح دشواری استنادها، نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. به پاسخ دهندگان برای هر کار استنادهای مختلف داده شد، بدین معنا که مقایسه اجرای کار بین میانجی­ها در استنادهای مشابه ممکن نبود. برای مقایسه­ اجرای کار در استنادهای خاص، منبعی بزرگ­تر از پاسخ دهندگان مختلف و مقایسه بین گروه­های پاسخ دهنده را به جای یک گروه پاسخ دهنده نیاز داشت.

محدودیت دیگر این بود که بعضی از نتایج ممکن است تحت تأثیر نظم میانجی­هایی باشد که کاربران از آن­ها استفادده کرده­اند. هر کاربر جلسه را با پروتال کتابخانه شروع کردند، سپس از گوگل اسکلار و سپس از فرم یابنده لینک استفاده کردند. بنابراین، خستگی  تأثیرات آموزش در طول هر جلسه می­توانست مشاهده شده باشد. یکی از نمونه­های خاص که چگونه تأثیر یادگیری می­توانست بر نتایج تأثیر بگذارد در اجرای کارهای کاربران که تمام متن در دسترس نبود، می­توانست دیده شود. پاسخ دهندگانی که به درستی به سؤالی که در آن تمام متن موجو نبود پاسخ دادند، قادر بودند در گوگل اسکلار و فرم یابنده لینک نسبت به پروتال کتابخانه که اولین میانجی بود، سریع­تر پاسخ دهند. مهم است که خاطر نشان کرد که سؤال تمرینی که قبل از چهار کار پروتال کتابخانه آمد از فرم یابنده لینک استفاده کرد، بنابراین احتمالاً پاسخ دهندگان عادت کرده بودند که عناوین مقالات را وارد نمایند چون «عنوان مقاله» یکی از فرم­های فیلد است. اگر چه نظم میانجی ممکن است تأثیراتی داشته باشد، چیزهایی که مردم را با هر میانجی دچار کشمکش می­نماید متفاوت به نظر می­رسد، تعیین اینکه بعضی یافته­ها ممکن است تحت تأثیر نظم میانجی نبوده باشد .

محدودیت بالقوه دیگر این مطالعه، حدس زدن پاسخ دهندگان است. مشاهده ویدئوهای تهیه شده توسط نرم افزار ضبط صفحه موردی نمایان ساخت که در بعضی موارد یک پاسخ غلط به این معناست که پاسخ دهندگان واقعاً اشتباه متوجه شده­اند و اشتباه جواب داده­اند؛ مواقع دیگر یک پاسخ غلط بدین معناست که آن­ها می­خواستند سؤال را پشت سر بگذارند و فقط حدس بزنند. در نگاه به گذشته، اختیار پاسخ «نمی­دانم» باید در هر سؤال چند گزینه­ای گذاشته شود. بنابراین تعیین اینکه پاسخ دهندگان واقعاً فکر می­کنند که پاسخ­شان درست بود یا اینکه آن­ها حدس زده بودند امکان­پذیر می­شود.

تغییرات انجام شده در وب سایت کتابخانه­ها

در پاسخ یافته­ای بالا، کتابخانه­ها در وب سایت­شان تغییراتی انجام دادند. بر اساس نتایج مطالعه قابلیت یافتن یک استناد که توصیه می­کند پروتال­های مجله بهترین ابزار برای یافتن یک مقاله مشخص نیستند، یک صفحه «یافتن مقالات بر اساس استناد» جدید ساخته شد. نتایج از دو مطالعه قابلیت استفاده بحث شده در این مقاله و آمارهای ترافیک وبی، تصمیمات بر اساس اینکه چه اطلاعاتی در صفحه جدید باید باشد را ممکن ساخت. ابتدا، یک لینک سریع جستجوی پایگاه­های داده عرضه شد جهت یافتن مقالات بر اساس موضوع برای راهنمای مجدد کاربرانی که معنی این صفحه را اشتباه درک کرده­اند. به هر حال، اساسی­ترین مورد دیداری بر صفحه، فرم یابنده لینک بود.  سپس گوگل اسکلار به عنوان دومین ابزار بر صفحه عرضه شد. یک لینک مستقیم به پروال کتابخانه در نظر گرفته نشد، هنگامی که نتایج قابلیت استفاده پیشنهاد داد پروتال مجله برای این کار مؤثر نیست. یک لینک به پروتال مجله هنوز در یک منو کشویی در سر صفحه نمایان است.

بر اساس نتایج قابلیت استفاده، چندین تغییر بر فرم یابنده لینک شناسایی و پیاده سازی شد. ابتدا، اکثر فیلدهای مهم با استفاده از رنگ قرمز برجسته شدند. به علاوه، علامت­های سؤال کوچکی که ترفندهایی برای داده­های لازم برای هر فیلد را فراهم می­کند به این صفحه افزوده شدند. برای مثال، ترفند برای فیلد تاریخ فرمت­های تاریخ لازم را نشان می­دهد.

در تلاشی جهت کم کردن سر درگمی بین کارهای «یافتن مجلات» در مقابل «یافتن مقالات»، تب مقالات بر جعبه جستجوی فهرست صفحه خانگی کتابخانه برای خواندن «مقالات و مجلات» مشابه ایپری، یانکین و براون اصلاح شد. همچنین، لینک­های روی تب به «یافتن مقالات بر اساس موضوع»، «یافتن مقالات بر اساس استناد»، «یافتن عناوین مجله (یابنده پیایندها)» تغییر داده شد. یک لینک اضافی از صفحه «یافتن مقالات» کتابخانه به صفحه «یافتن مقالات بر اساس موضوع» جدید افزوده شد. شکل ۶ تغییرات این تب را قبل و بعد از این تغییرات نشان می­دهد. همان گونه که نشان داده شد، نسخه قدیمی تب «مقالات» لینک­ها و اختیارات بسیاری داشت. بر اساس آنالیزهای گوگل تجزیه­ای از داده­های استفاده از این لینک­ها، از برداشتن این اختیارات پشتیبانی کرد.

جهت روشن سازی کار یافتن عناوین مجله، لینک­های پروتال مجله کتابخانه برای خواندن «یافتن عناوین مجله (مکان یاب پیایندها)» اصلاح شدند. همچنین یک اختیار فهرست کشویی «عناوین مجله» به جعبه جستجو صفحه خانگی کتابخانه افزوده شد که به جای فهرست کتابخانه، پروتال مجله را مد نظر قرار می­دهد. متأسفانه، به خاطر محدودیت­های نرم افزار پروتال مجله، لیبل در طبقه­بندی نمی­تواند تغییر داده شود که توسط مانگی، دجاگرو آندروود توصیه شده است.

پژوهشگران موضوعات قابلیت استفاده بسیاری با نرم افزار پروتال محله را، به ویژه در صفحه نتایج مشاهده کردند. متأسفانه، نرم افزار پروتال امکان شخصی سازی صفحه نتایج را فراهم نمی کند، همچنین انعطاف پذیری تغییر پاسخ سیستم بر پایه پرس و جوی کاربر را فراهم می کند. برای مثال، یک پیام شبیه «شما باید عنوان مقاله را وارد کنید، نه عنوان مجله را»، یا ارتباطاتی برای غلط های املایی می تواند مفید باشد. به هر حال، کلمه «مجله» برای خواندن «عنوان مجله شامل همه واژه ها»، از هنگامی که کاربران اختیارات کشویی را به کار بردند به اختیارات منو کشویی اضافه شد.

موضوعات دیگری که در طول مطالعات قابلیت استفاده با نمایش نتایج فهرست کتابخانه از نظر دور ماند هنوز باقی مانده اند، اما شخصی سازی نمایش محدود شده است. در سال ۲۰۱۰، دانشگاه جیمز مدیسون یک سرویس کاوش را پیاده سازی خواهد کرد و برنامه ریزی می کند برای دربر داشتن عنوان های متراکم کننده در نتایج خدمات کاوش که ممکن است برخی از موضوعات یافته شده در این مطالعه را حل نماید.

تأثیرات تغییرات

آمارهای وب جمع آوری شده قبل و بعد از تغییرات، تفاوت های زیادی در ترافیک وب را نشان داد. داده های جمع آوری شده با آنالیزهای گوگل که کلیک کاربران بر فرامتن ها را ردیابی می نماید، در دوره دو هفته ای مشابه در طول ترم های بهار ۲۰۰۹ و پاییز ۲۰۰۹ (تغییرات در تابستان ۲۰۰۹ اعمال شدند) مقایسه شد. داده ها جهت تطبیق یک افزایش ۱۰ درصدی در ترافیک وب بین بهار و پاییز نرمال سازی شد. به هر حال، تطبیق نمی توانست برای تفاوت های رفتاری که باید بین یک ترم بهار عادی و یک ترم پاییز عادی وجود داشته باشد، اعمال شود.

استفاده از تب جدید «مقالات و مجله ها» حدود ۱۵۰ درصد از تب قدیمی «مقالات» افزایش یافت. در بهار، بعد از کلیک بر تب «مقالات» فقط ۳۸ درصد کاربران پس از آن بر یک فرامتن در آن تب کلیک کردند. در پاییز ۷۰ درصد افرادی که بر تب «مقالات و مجله ها» کلیک کردند پس از آن بر یک فرامتن کلیک کردند. به نظر می رسد تب اصلاح شده برای خدمات رسانی به کاربران بهتر است. هنگام بررسی اینکه کاربران در پاییز بر تب چه نوع عملکردی انجام دادند نشان داد که ۶۷ درصد افراد یک کار مرتبط با یافتن مقاله براساس موضوع را انتخاب کردند، و ۳۳ درصد یک عمل در رابطه با پروتال مجله را انتخاب کردند. در پاییز، ۸۰ درصد کاربران لینک های «یافتن مقالات براساس موضوع» یا «یافتن مقالات براساس استناد» را انتخاب کردند، در مقایسه با ۲۰ درصد افرادی که «یافتن عناوین مجله» را انتخاب کردند. براساس عمل متقابل مرجع و دستورالعمل، کاربران به جای اینکه عناوین مجله را بیابند باید مقالات را بیشتر براساس موضوع بیابند، بنابراین این تغییر مناسب به نظر می رسد.

لینک «یافتن مقالات براساس استناد» جدید در طی دو هفته فقط ۱۴۴ کلیک در مقایسه با ۱۸۷۸ کلیک بر «یافتن مقالات براساس موضوع» را دریافت کرد. این همچنین شبیه یک تناسب خوب استفاده براساس تراکنش مرجع به نظر می رسد. به هر حال، داده ها در مورد صفحه «یافتن مقالات براساس استناد» بیانگر این است که کاربران چیزی را که به دنبال آن می باشند را نمی یابند. از کسانی که به این صفحه می آیند، ۵۳ درصد از دکمه «جستجو» برای تأیید فرم یابنده لینک، و فقط ۲ درصد از گوگل اسکلار استفاده می کنند. چهل و پنج درصد کاربران صفحه را ترک می کنند، ۲۸ درصد از افراد به صفحه خانگی کتابخانه می روند، و ۶ درصد به پروتال مجله رفته و از منو کشویی «لینک های سریع» استفاده می کنند. برنامه هایی برای بررسی استفاده از این صفحه مجدداً بعد از داده های یک فصل کامل موجود است.

پژوهش آینده

نتایج این مطالعه شیوه های آینده را برای پژوهش پیشنهاد می دهد. گروه پژوهشی برنامه دارند که کار را ادامه دهند. ترافیک وب صفحه خانگی کتابخانه و صفحه «یافتن مقالات براساس استناد» جدید را با استفاده از آنالیزهای گوگل برای ایجاد تصفیه های بیشتر تجزیه نمایند. سؤال جالت دیگر این است که کاربران هنگامی که در جستجوی تمام متن یک مقاله هستند فرآیند پژوهش را از کجا آغاز می نمایند، و آنها نسبت به رویکرد انتخابی خود تا چه میزان راضی هستند: به جای انکه کاربران از یک میانجی خاص شروع کنند، یک پروتکل پژوهشی می توانست به آنها امکان دهد بدون بازکردن هیچ کاربردی شروع نمایند، با درخواست از آنها که وب سایت انتخابی خود را برای شروع اداره نمایند. حوزه دیگر پژوهش می توانست تفاوت های بین پروتال های فروشندگان مجله و فرم های یابنده لینک را بررسی نماید.

گوگل اسکلار به کاربران در این مطالعه بهترین اثر متقابل را عرضه کرد؛ به هر حال کمبود اطلاعات درباره اینکه گوگل اسکلار چه چیزی را پوشش می دهد، توصیه آن را به عنوان نخستین انتخاب برای یک کاربر وب سایت معمولی دشوار می کند. در حالیکه یک نفرمی تواند پوشش گوگل اسکلار را با یک دیدگاه پژوهشی بررسی نماید، محتوای تحت پوشش مداوماً تغییر می کنند.

نتیجه گیری

یافتن عناوین مجله و یافتن مقالات براساس استناد، کارهای چالش برانگیز برای کاربران باقی خواهد گذاشت. اصل حداقل تلاش، که همچنین به عنوان قانون زیف معروف است پیشنهاد می دهد که افراد «با مرحله ای از عملکردهایی که متوسط حداقل احتمالی کارشان را گسترش خواهد داد، انطباق خواهند یافت».

کتابداران می توانند معماری اطلاعاتی صفحات خانگی شان را در پاسخ به این اصل و آگاهی بخش تر کردن مسیر تغییر دهند. آنها همچنین ممکن است قادر باشند در نرم افزار سومین مهمانی مثل پروتال های کتابخانه و فرم های یابنده لینک تغییراتی ایجاد کنند. به علاوه، کتابداران باید در برابر ابزارهای تجاری مثل گوگل اسکلار آگاه باشندکه پتانسیل افزایش موفقیت و صرفه جویی در زمان کاربران را باعث می شود. متخصصان موضوعی باید از گوگل اسکلار استفاده نمایند هنگامی که در رشته خود جستجو می کنند تا وقتی که یک احساس ذاتی بیابند که اسن اختیار خوبی برای کاربران است. در نهایت، کتابداران باید به یادآورند که بسیاری از کاربران جستجوی خود را از وب سایت کتابخانه آغاز نمی کنند. اگر ابزارهای عالی بر وب سایت کتابخانه کاربرپسند و مؤثر باشد به جای اینکه کاربران را ناامید سازد و وقت گیر باشد، کاربران علتی برای آغاز جستجو در آنجا خواهند داشت.


[۱] PL: Periodical Locator

[۲] CFFT: Check for Full Text

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *