استاد حری ، فروتن، فرزانه و شوخ طبع

چند وقت پیش دلم هوای ایمیلهای استاد کرده بود…..نامه های رسمی و غیررسمی ایشان را می خواندم و با مرور هر جواب کوتاه و پرمحبت ایشان، گاه قلبم آرام می گرفت، گاه لبخندی بر لبم می نشست و گاه،…وقتی به یاد می آوردم که دیگر از این مروارید درخشان بی بهره ایم، دلم می گرفت و قطره ای اشک به چشمم می آمد؛ استاد حری هم دانشمندی بزرگ بودند که همواره در مسایل علمی شاگردانشان را از راهنمایی های خود بهره مند می ساختند، هم فرزانه ای با مهری پدرانه، و هم انسانی فروتن و شوخ طبع.

دیدن دوبارۀ یکی از نامه های ایشان، بار دیگر ویژگی های بارز استاد حری عزیز را در دلم زنده کرد: روزی برای ایشان درد و دل کرده بودم، از کارهایم گفته بودم و از فشار زندگی، و از اینکه گاه کم می آورم، اینکه گاه در کلاس، «نقاب» خنده می زنم تا شاگردانم متوجه غصه های معلمشان نشوند، از جدال با زندگی، و اینکه هرگز ناامید نخواهم شد. ایشان حرفهای مرا صبورانه، خوانده و نوشته بودند «برایت دعا میکنم».
فردای آن روز، در میان نامه هایم این عنوان نظرم را جلب کرد: «نامه یک کارمند به رئیسش و درخواست افزایش حقوق و جواب رئیس…» فرستنده اش استاد حری بود که ایمیلی را برای من بازفرستاده بودند. وقتی خواندمش لبم خندید، و فهمیدم استاد حری فقط استاد کلاس نیستند، ایشان استاد «عشق» اند! برایم جای شگفتی داشت که استاد، با وجود مشغله بسیارشان، با همۀ سختی بیماریشان، وقتی دوستی برایشان طنز زیر را فرستاده است، ایشان به یاد شاگرد خویش هم بوده و خواسته اند که او نیز با خواندنش شاد شود. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

نامه یک کارمند به رئیسش و درخواست افزایش حقوق و جواب رئیس……

One day an employee sends a letter to her boss asking for an increase in her salary!!!

Dear Bo$$ 
In thilife, we all need $ome thing mo$t de$perately.. I think you$hould be under $tanding of the need$ of u$ worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company.I am $ure you will gue$$ what I mean and re$ pond $oon .Your$ $incerely,

Marian $hih

How the Boss may reply for a salary increase request …

The next day, the employee received this letter of reply :
Dear Marian

I kNOw you have been working very hard. NOwadays,NOthing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet.

NOw the newspaper are saying the world`s leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad.

I have NOthing more to add NOw. You kNOw what I mean.

یک نظر برای مطلب “استاد حری ، فروتن، فرزانه و شوخ طبع”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *