آموزش کتابداری در ایران چگونه تاسیس و تثبیت شد؟

تاریخ آموزش کتابداری در ایران  همواره موضوعی پراهمیت تلقی میشود ،اینکه چگونه این رشته در کشور پا گرفت و چگونه در دانشگاه تاسیس و تثبیت شد همواره خواندنی بوده است. …

ادامه مطلب

سخنرانی رییس انجمن کتابداری آمریکا در ایران

گیور رییس انجمن کتابداری آمریکا در سال ۱۹۵۲ بود ،یکی از شاگردانش ، لیلی امیرارجمند در چندین کتابخانه در ایران فعالیت میکند و یکی از بنیان گذاران مرکز خدمات فنی …

ادامه مطلب