سیری در زندگی و اندیشه رابیندرانات تاگور

همه چیز از جاودانگی نشأت می‌گیرد و از زندگی اثر می‌پذیرد، زیرا زندگی عظیم است. «رابیندرانات تاگور» مقدمه آشنایی با فرهنگ هند کار بسیار دشواری است. هند دریای پهناوری است …

ادامه مطلب

جستاری در حوزه مدیریت مشارکتی: مطالعه موردی شورای کتاب کودک

چکیده یکی از مهم ترین روش های مدیریتی در جهان، نظام مدیریت مشارکتی است. با اجرای مدیریت مشارکتی، کارکنان ضمن تقویت قوه ی خلاقیت به تدریج آمادگی مشارکت در تصمیم …

ادامه مطلب