چرا جایی برای ما نیست؟

استخدام ۳۱۷۲  نفر در قوه قضاییه… استخدام هزاران نفر در شهرداریهای کشور… استخدام استانداریهای کشور… استخدام بانک … و صدها استخدامی دیگر… در طی سال گذشته این ها اخباری بودند که …

ادامه مطلب