بازاریابی اطلاعات و خدمات اطلاعاتی توسط کتابخانه ها

چکیده : بازاریابی اطلاعات شامل فرایندها و تعاملاتی است که به رضایت کاربران و درآمدزایی برای ،کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی منجر میشود کتابخانه ها برای حضور فعال در …

ادامه مطلب