تلاش برای خالی نبودن عریضه!

نمی دانم چرا در این رشته در کل با نوعی نگاه درونگرایانه و واپسگرایانه روبرو هستیم. مشابه ابتکارات اطلاع رسانی که در کوران جنگ تحمیلی  تهیه و ابدیده شده اند …

ادامه مطلب

آیا با نوعی آپارتاید جنسیتی در استخدام کتابداران روبرو هستیم؟

اواخر بهمن ۱۳۸۹ با  گروهی جدید از ورودیهای کتابداری را به دانشگاه تهران روبرو شدم. اینبار چون ورودیهای سال قبل نسبت دانشجویان دختر به دانشجویان پسر بیست به یک بود.  …

ادامه مطلب