مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیتهای وب ۲.۰

این مقاله با همکاری منصوره حسینی شعار به رشته تحریر در آمده است. چکیده هدف پژوهش حاضر ، مقایسه تطبیقی تعیین میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های عمومی و …

ادامه مطلب

بررسی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان

چکیده هدف از این پژوهش، شناسایی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی توصیفی است و گردآوری داده‌ها از طریق …

ادامه مطلب