بررسی جایگاه و ضرورت آموزش استفاده‌کنندگان از خدمات مرجع کتابخانه‌ها در افزایش بهره‌وری آنها با رویکردی به کتابخانه‌های دانشگاهی

مقدمه  : ذکروتکراربرخی واضحات براستواری باورکمک می کند. آنچه دراین مقاله تقدیم عزیزان می شود, ازهمین جنس ذکروتذکراست .آموزش یکی از ارکان اساسی رشد و تعالی جوامع بشری است . …

ادامه مطلب