کدامیک حق بیشتری بر گردن رشته دارند، کتابداران یا پژوهشگران؟

کتاب ده مقاله اسناد انصاری (نوش آفرین) از جمله کتابهای بی‌نظیری است که جهت مطالعه افرادی که در ابتدای راه کتابدار شدن هستند پیشنهاد می­شود. این کتاب با بحث پیرامون …

ادامه مطلب

کتابخانه‌های واقعی، کاربران واقعی و مسئله‌های واقعی

مقدمه سالهاست که بحثی تحت عنوان “رویکرد مبتنی بر بافت۳” و “تحلیل بافت”۴ درعلوم انسانی و اجتماعی مطرح شده است. در این رویکرد پژوهشگر باید به پدیده مورد مطالعه در …

ادامه مطلب