چرا ما ملت کتابخوانی نیستیم و ملت کتابخوانی هم نخواهیم شد !!؟؟

صحبتم را با یک سوال شروع می کنم: “در حال حاضر، آیا جامعه علم اطلاعات و دانش شناسی، متولی اصلی کتابخوانی در کشور است ؟” بد نیست در آغاز سال …

چرا ما ملت کتابخوانی نیستیم و ملت کتابخوانی هم نخواهیم شد !!؟؟ ادامه مطلب