دانشجوی با سواد اطلاعاتی کتابداری کیست؟

مقدمه     بسیاری از دانشجویان کتابداری در مقاطع مختلف به تحصیل مشغول هستند، در حالی که صرفاً نام دانشجو را با خود حمل می کنند و به معنای واقعی کلمه …

دانشجوی با سواد اطلاعاتی کتابداری کیست؟ ادامه مطلب