مدیریت کتابخانه

این مقاله با همکاری حافظ مقدسی و حسین وش از دانشجویان کاشناسی کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نگارش در آمده است.   مقدمه در این مقاله قصد …

مدیریت کتابخانه ادامه مطلب