ارتباطات خود را تقویت کنید حتی بدون اینترنت!

 از وقتی که بحث تشکیل کمیته کتابخانه های تخصصی در انجمن کتابداری ایران و متعاقب آن تشکیل شاخه ایرانی انجمن SLA یا انجمن کتابخانه های تخصصی مطرح شد، بسیاری از …

ارتباطات خود را تقویت کنید حتی بدون اینترنت! ادامه مطلب