امروز همه دکترند!

با سلام به همه کتابداران دیروز و عالمان علم اطلاعات و دانش شناسی امروز امروزه بهاء و ارزش علم جایگاه قبل را ندارد و ارزش حاصله از علوم همانند گذشته …

امروز همه دکترند! ادامه مطلب