مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس !

 توجه داشته باشید که وظیفه یک آموزگار خوب این است که شاگردانش را با مسائل آشنا سازد و نه حقایق. ریچارد هالموس برای آغاز: از حقایق تلخ روزگار مدرن که …

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس ! ادامه مطلب