“بحث آزاد” یکی از مواد درسی کتابداران در چهل سال پیش!

در آگهی که در خبرنامه تابستان ۱۳۴۹ آمده است،برگزاری دوره کارآموزی به همراه مواد درسی آمده است و همچنین اساتیدی که آن درسها را ارائه میکردند. قطعا نگاهی به دروس …

“بحث آزاد” یکی از مواد درسی کتابداران در چهل سال پیش! ادامه مطلب