پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار

منشور اخلاق حرفه‌ای اساتید و آسیب‌شناسی همایشهای دانشجویی پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار  بنده  یکی از اعضاء گروه بحث کتابداری می باشم. طبق معمول هر روز ایمیل های خود …

پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار ادامه مطلب