انتشار نامه هوشنگ ابرامی به پوری سلطانی پس از چهل و دو سال

هرکه ناموخت از گذشت روزگار اینکه هوشنگ ابرامی کیست، چه کرده است در کتابداری ایران  و کتابداران به او چگونه نگاه میکنند،هیچ در این مقدمه نمی آید.برای پیشکسوتان  این حوزه …

انتشار نامه هوشنگ ابرامی به پوری سلطانی پس از چهل و دو سال ادامه مطلب