پرسشگری آغاز دانستن و دانش سرچشمه صلح (به مناسبت هفته کتاب)

اُنیس کنج تنهایی کتاب است . هنوزم؟ فروغ صبح دانایی کتاب است. هنوزم؟ مقدمه: واقعا فکر می کنیم انیس کنج تنهایی کتاب است؟ و فکر می کنید اگر به کتاب …

پرسشگری آغاز دانستن و دانش سرچشمه صلح (به مناسبت هفته کتاب) ادامه مطلب