یافتن مقالات و مجلات از طریق گوگل اسکلار، پورتالهای مجلات و یابنده لینک: نتایج بررسی قابلیت استفاده

چکیده یافتن عناوین مجلات تخصصی و مقالات مجلات دو کار اساسی در صفحات وب کتابخانه های دانشگاهی می باشد. چالش ها شامل انتخاب بهترین ابزارها، استفاده از اصطلاحات سودمند، و …

یافتن مقالات و مجلات از طریق گوگل اسکلار، پورتالهای مجلات و یابنده لینک: نتایج بررسی قابلیت استفاده ادامه مطلب