سقراط در دادگاه : و اینک گوش فرا دارید، شاعران هیچ نمی دانند!

سقراط در دادگاه آتن خطاب به مردم میگوید: (…پس از آن که از آزمودن مردان سیاسی فراغت یافتم به شاعران روی آوردم تا بر خود روشن کنم که من از …

سقراط در دادگاه : و اینک گوش فرا دارید، شاعران هیچ نمی دانند! ادامه مطلب