آیا با نوعی آپارتاید جنسیتی در استخدام کتابداران روبرو هستیم؟

اواخر بهمن ۱۳۸۹ با  گروهی جدید از ورودیهای کتابداری را به دانشگاه تهران روبرو شدم. اینبار چون ورودیهای سال قبل نسبت دانشجویان دختر به دانشجویان پسر بیست به یک بود.  …

آیا با نوعی آپارتاید جنسیتی در استخدام کتابداران روبرو هستیم؟ ادامه مطلب