بررسی میزان به‌کارگیری فناوریهای اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی شهرکرد

چکیده:  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بکارگیری فناوری های اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی شهرکرد برای استفاده کارمندان ، کاربران و عموم مردم انجام گرفته است. همچنین به مطالعه …

بررسی میزان به‌کارگیری فناوریهای اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی شهرکرد ادامه مطلب