منافع حرفه‌ای متاثر از سیاستهای آموزش عالی و مقدم به منافع به کاربران!

مقاله ای از هیورلند (۲۰۰۷) را ورق می زدم که به این نقل قولها از گارفیلد (۱۹۷۵) و میکسا  (۱۹۹۸)  در مقایسه ملویل دیوئی و بلیس برخوردم : گارفیلد اظهار …

منافع حرفه‌ای متاثر از سیاستهای آموزش عالی و مقدم به منافع به کاربران! ادامه مطلب