ترجمه و دوره های ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران

این مطلب با همکاری نوشین قاسمی۱ و  دکترمهردخت وزیرپور کشمیری ۲ به رشته تحریر درآمده است. مقدمه حاصل اندیشه ها، تفکرات، تلاش ها ، تجربیات و جستجوهای هر قوم و …

ترجمه و دوره های ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران ادامه مطلب