دستورات کاربردی برای مدیریت اسناد الکترونیکی

چکیده: مقاله حاضر ساخت و توسعه سیستمهای مدیریت اسناد را در دو قالب محتوایی و ساختاری پیشنهاد می کند و به بررسی  قواعد مربوط به آنها می پردازد. مقدمه: وقتی …

دستورات کاربردی برای مدیریت اسناد الکترونیکی ادامه مطلب