سخنرانی رییس انجمن کتابداری آمریکا در ایران

گیور رییس انجمن کتابداری آمریکا در سال ۱۹۵۲ بود ،یکی از شاگردانش ، لیلی امیرارجمند در چندین کتابخانه در ایران فعالیت میکند و یکی از بنیان گذاران مرکز خدمات فنی …

سخنرانی رییس انجمن کتابداری آمریکا در ایران ادامه مطلب