دوره سوم انجمن کتابداری ایران از دریچه نگاه اعضا

بعضی اوقات کلمات کلیشه ای می شوند در گفتار و نوشتار ولی … باید گفته شوند، شاید بارها و بارها، تا کم رنگ نشوند و شاید روزی، بروند تا ملکه …

دوره سوم انجمن کتابداری ایران از دریچه نگاه اعضا ادامه مطلب