شما جزو کدام دسته از کتابداران هستید؟

بزرگی را پرسیدند: کتابداری به چه ماند؟ گفت: کتابداری را شبیه‌ترین چیز مرگ است. تا به آن گرفتار نیایی ندانی که چیست و چون به آن گرفتار شدی، از چگونگی …

شما جزو کدام دسته از کتابداران هستید؟ ادامه مطلب