بازار مکاره ای به نام نمایشگاه و رده بندی سه سه ئی!

در ایستگاه مصلا از مترو  پیاده می شوم . درست تر است بگویم که هجوم جمعیت پیاده ام می کند!.این هجوم آن هم برای رویدادی فرهنگی بسیار امیدزا و مبارک …

بازار مکاره ای به نام نمایشگاه و رده بندی سه سه ئی! ادامه مطلب