عطف در مسیر تعالی دوسویه حرکت می کند: تعالی خود و تعالی جامعه مخاطب

با گذشت نزدیک به دو سال از تولد عطف، به جرات می توان گفت که نه تنها خودش مسیر ژورنالیسم حرفه ای را پیموده است بلکه به ایجاد و تقویت …

عطف در مسیر تعالی دوسویه حرکت می کند: تعالی خود و تعالی جامعه مخاطب ادامه مطلب