بررسی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان

چکیده هدف از این پژوهش، شناسایی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی توصیفی است و گردآوری داده‌ها از طریق …

بررسی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان ادامه مطلب