بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران و کتابداران

این مقاله با همکاری دکتر مهدی‌علی‌پور حافظی و دکتر محسن حمیدی به رشته تحریر در آمده است. چکیده عملکرد هر کتابخانه تابع عملکرد مدیران و کتابداران، منابع و امکانات و …

بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران و کتابداران ادامه مطلب