تردید درگراندد تئوری

نوشته: لارس سلدن[۱]، گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه بوراس و گوتبورگ، سوئد[۲] ترجمه: یزدان منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران چکیده هدف  –  مقاله حاضر مروری نقادانه …

تردید درگراندد تئوری ادامه مطلب