ادغام،الحاق یا واگذاری، کتابداران مخالفند!

اجازه بدهید در زمان اندکی که داریم  و یا این نوشته فرصت میدهد نکته ای را  یادآوری کنم ، گرچه اینگونه یادآوری ها متاسفانه ممکن است راه به جایی نبرد …

ادغام،الحاق یا واگذاری، کتابداران مخالفند! ادامه مطلب