سرشت هنجارین رشد آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران

سرشت هنجارین چیست؟ مطلوبم دست گذاشتن روی خصیصه ای ویرانگر است؛ سرشت هنجارین. سرشت هنجارین، یک ذات ناذات است؛ ذات معطوف به عَرَض. در فلسفه، ذات را در برابر عَرَض …

سرشت هنجارین رشد آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران ادامه مطلب