انجمن غیرانتفاعی و شرکتهای انتفاعی: حد مشارکت کجاست؟

صغرا شرکت های تولید کننده نرم افزار کتابخانه ای که عددشان بنا به روایتی به بیش از بیست می رسد (حاجی زین العابدینی، داوود زاده سالستانی و پازوکی، ۱۳۸۹) با …

انجمن غیرانتفاعی و شرکتهای انتفاعی: حد مشارکت کجاست؟ ادامه مطلب