مبنای شیوه استناد مجله مبدأ است یا مجله مقصد؟

حتماً دیده اید در پایان مقالاتی که در برخی از مجلات منتشر می شوند، جایی که متن تمام شده و ارجاعات مقاله هم آمده اند، این عبارت خودنمایی می کند …

مبنای شیوه استناد مجله مبدأ است یا مجله مقصد؟ ادامه مطلب