گزارشی از پیمایش ‎برنامه‎های فیپا (CIP)

مقدمه در کنفرانس ماه اوت سال ۲۰۰۱ ایفلا در بوستون، در کارگاهی تحت عنوان «صنعت نشر و کتابشناسیهای ملی» اهمیت ارتباط جامعه ناشران با کتابخانه‎های ملی تشریح شد. شرکت کنندگان …

گزارشی از پیمایش ‎برنامه‎های فیپا (CIP) ادامه مطلب