شوکران کتابدارانه: واکنشهای عشیره‌ای به شیرینی یک فنجان قهوه تلخ

شوکران کتابدارانه به یاد دارید که فیلم شوکران واکنش های تندی را در میان پرستاران برانگیخت. از انتشار بیانیه اعتراض آمیز در جراید تا تجمع در مقابل این در و …

شوکران کتابدارانه: واکنشهای عشیره‌ای به شیرینی یک فنجان قهوه تلخ ادامه مطلب