کتابخانه‌های واقعی، کاربران واقعی و مسئله‌های واقعی

مقدمه سالهاست که بحثی تحت عنوان “رویکرد مبتنی بر بافت۳” و “تحلیل بافت”۴ درعلوم انسانی و اجتماعی مطرح شده است. در این رویکرد پژوهشگر باید به پدیده مورد مطالعه در …

کتابخانه‌های واقعی، کاربران واقعی و مسئله‌های واقعی ادامه مطلب