کتابداران در کتابخانه های دیجیتالی

چکیده : ظهور اینترنت و دردسترس قرار گرفتن امکانات کامپیوتری این فرصت به وجود آمد تا خدمات بزرگ و با مجموعه های اطلاعاتی در قالب دیجیتالی از طریق شبکه قابل …

کتابداران در کتابخانه های دیجیتالی ادامه مطلب