مدیریت کتابخانه‌ها حتما باید کتابدار و باسواد باشند !

این مرتبه دوم است که با پوری سلطانی به گفتگو می‌نشینم. گفتگوی اول تحت عنوان ” زندگی ، عشق و جراحی خاطرات” در خبرنامه انجمن (سال ۸۳،شماره سوم) منتشر شد. …

مدیریت کتابخانه‌ها حتما باید کتابدار و باسواد باشند ! ادامه مطلب