جستاری در حوزه مدیریت مشارکتی: مطالعه موردی شورای کتاب کودک

چکیده یکی از مهم ترین روش های مدیریتی در جهان، نظام مدیریت مشارکتی است. با اجرای مدیریت مشارکتی، کارکنان ضمن تقویت قوه ی خلاقیت به تدریج آمادگی مشارکت در تصمیم …

جستاری در حوزه مدیریت مشارکتی: مطالعه موردی شورای کتاب کودک ادامه مطلب