هزینه فرصت: پاشنه آشیل کتابخانه‌ها در عصر فناوریهای رقومی

مقدمه  کتابخانه با اختراع خط و ثبت و ضبط دانش بشری و در نتیجه ایجاد نیاز برای حفظ و ذخیره نگاشته های بشری برای آیندگان پا به عرصه وجود گذاشت. …

هزینه فرصت: پاشنه آشیل کتابخانه‌ها در عصر فناوریهای رقومی ادامه مطلب