مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها

درآمد «مصاحبه» (Interview) گفتگویی هدفمند – و معمولاً از قبل طراحی شده – درباره موضوعی مشخص است که حداقل دو نفر در آن شرکت دارند. فردی که پرسش‌های مصاحبه را …

مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها ادامه مطلب