نگهداری از میراث دیجیتال: چالش ها و راهکارها

۱. مقدمه در جامعه‌ای که به جامعه اطلاعاتی موسوم شده است بیشتر بر ویژگی‌های توانمند کننده آن در حوزه ارتباطات و شبکه‌های به هم پیوسته آن و نیز بر ماهیت …

نگهداری از میراث دیجیتال: چالش ها و راهکارها ادامه مطلب