کلاف سردرگم همایش های انجمن و چند پیشنهاد

بیان مسأله همایش های ماهانه انجمن دیگر رنگ و بوی سابق را ندارد؛ چرا؟ تا کنون چند بار این پرسش ذهنم را خَلیده و وادارم کرده تا قدری در مورد …

کلاف سردرگم همایش های انجمن و چند پیشنهاد ادامه مطلب