حذف پست کتابدار: عبور از گفتمان هویت به گفتمان حقیقت

الف: فوکویاما در سال ۱۹۹۲کتابی مینویسد و نظریه ی  پایان تاریخ را در کتابی به نام“پایان تاریخ و آخرین انسان” طرح میکند و این معنا را بسط و گسترش میدهد …

حذف پست کتابدار: عبور از گفتمان هویت به گفتمان حقیقت ادامه مطلب